Kayaks / Multihulls »M-Yak 500 »TriKA 540 »TriRAID 560 »TriRAID 560s